Följ MSD

Nytt behandlingsalternativ för typ 2-diabetes nu på svenska apotek

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2008 09:20 CEST

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) har godkänt att ett nytt behandlingsalternativ för typ 2-diabetes ska ingå i läkemedelssubventionen. Läkemedlet heter JANUMET och består av sitagliptin, en DPP-4 hämmare, och metformin, ett vanligt läkemedel mot typ 2-diabetes. JANUMET har i kliniska studier visat sig ge en effektiv blodsockersänkning och finns nu tillgängligt på svenska apotek.

Det nya läkemedlet angriper tre viktiga defekter som är förknippade med typ 2-diabetes; dålig insulinproduktion från betacellerna i bukspottkörteln, insulinresistens ute i vävnaderna och överproduktion av socker i levern.Sitagliptin, en av två aktiva substanser i JANUMET, ökar nivån av aktiva inkretiner,tarmhormoner som utsöndras när vi i äter. Inkretinerna ökar i sin tur insulinsyntesen i bukspottkörteln och minskar produktionen av blodsocker i levern. Metformin, som är den andra substansen i JANUMET, är ett standardpreparat för behandling av typ 2-diabetes, angriper insulinresistensen genom att öka upptaget och tillgängligheten för socker ute i vävnaderna. Metformin minskar också produktionen av blodsocker från levern.

I flera kliniska studier har man kunnat visa på den goda effekten och säkerheten med kombinationen sitagliptin och metformin; I en studie undersöktes 1091 patienter med typ 2-diabetes som inte nådde en bra kontroll av sina blodsockernivåer genom endast kost och motion.JANUMET visade sig ge en kraftfull sänkning av blodsockret. Den genomsnittliga reduktionen av HbA1c* i jämförelse med dem som fick placebo var efter 24 veckor 2,1 procent.

En sammanställning av säkerhetsdata från 12 studier som pågick i upp till två år, med över 6100 patienter visade att behandling med sitagliptin tolererades väl.

TLVs godkännande innebär att man ser JANUMET som kostnadseffektivt, det vill säga att kostnaden för läkemedlet är rimlig i förhållande till nyttan det gör.

JANUMET kan användas för patienter med typ 2-diabetes som inte får en tillräcklig kontroll med hjälp av kost och motion plus maximal tolererad dos av metformin. JANUMET kan också ges till patienter som redan står på en kombination av sitagliptin ochmetformin. JANUMET kan också användas i kombination med SU-preparat (sulfonureid) som ett tillägg till patienter där träning och diet inte ger en tillräckligt bra kontroll av blodsockernivåerna med maximalt tolererad dos av metformin och SU.Till dags dato är JANUMET godkänt i över 53 länder över hela världen och över 1 miljon recept har förskrivits.

Idag lever 53 miljoner människor i Europa med typ 2 diabetes varav omkring 300 000 i Sverige. En stor del av dessa patienter når inte sina blodsockermål. Att gå för länge med för högt blodsocker kan leda till skador på hjärta- och kärl, njurar, ögon, och nerver.

* HbA1c, speglar den genomsnittliga blodsockernivån under de senaste 8 -10 veckorna, kallas också för "långtidssocker" och mäts i procent. Målvärdet för typ 2 diabetiker ligger på 5- 6 procent. Mer än hälften av dem som har typ 2 diabetes bedöms ligga på ett HbA1c-värde över 6 procent. Dåligt kontrollerad diabetes ökar starkt riskerna för komplikationer, som hjärt- och kärlsjukdom samt skador på njurar och ögon. Risken minskar för komplikationer med en tredjedel för varje 1,0 procent sänkning av HbA1c, oberoende från vilken nivå sänkning sker.