Följ MSD

Äldre diabetespatienter fick bättre blodsockerkontroll med låg risk för blodsockerfall

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2008 10:08 CET

Äldre patienter med typ 2 diabetes sänker sina blodsockernivåer signifikant och kan slippa drabbas av blodsockerfall när de behandlas med Januvia (sitagliptin). Det visar en ny studie med personer mellan 65 och 96 år som presenterades vid den nyss avslutade vetenskapliga konferensen Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America. Behandling av äldre diabetespatienter är extra känslig eftersom risken är hög att de drabbas av alltför lågt blodsocker, hypoglykemi.

Hög ålder kan i sig bidra till lågt blodsocker (hypoglykemi), vilket försvårar behandlingen av typ 2 diabetes hos äldre patienter. Hypoglykemi kan vara svår att upptäcka hos äldre och visar sig som till exempel yrsel, skakningar, huvudvärk, hunger eller förvirring. Inga fall av hypoglykemi inträffade bland de patienter som i studien fick Januvia mot sin diabetessjukdom.

- Flera faktorer påverkar möjligheten att sänka blodsockernivåerna på ett säkert och effektivt sätt hos äldre patienter, säger professor Åke Sjöholm, avdelningen för diabetes och endokrinologi på Södersjukhuset i Stockholm. Därför är dessa studieresultat en välkommen nyhet för alla äldre som behöver läkemedel mot sin diabetes.

Blodsockervärdet HbA1c är det viktigaste måttet på hur väl kontrollerad sjukdomen är eftersom värdet anger blodsockernivån under en längre period, 8-10 veckor. Målvärdet i Sverige är 6 procent eller lägre.*, [2]

I studien ingick 206 patienter i åldrarna 65 till 96 år. Patienterna hade ett medelvärde på HbA1c på 7,0 procent (enligt svensk mätmetod *). Hälften av patienterna i studien fick placebo och hälften Januvia. Januvia har funnits på marknaden i drygt ett år och reglerar blodsockret endast när det behövs, dels genom att öka frisättningen av insulin, dels bromsa bildandet av socker i levern.

Resultaten visade att efter 24 veckors behandling hade HbA1c minskat med 0.7 procentenheter hos de patienter som fick Januvia i jämförelse med de som fick placebo (p<0,001). Av dem som fick Januvia nådde också mer än dubbelt så många (35 procent) målvärdet, jämfört med 15 procent av dem som fick placebo (p<0,05).

När det gäller biverkningar rapporterades inga fall av blodsockerfall i någon av studiegrupperna. Andelen mag -tarmbiverkningar var lika mellan grupperna. När det gällde viktförändringar, sjönk vikten något mer i placebogruppen men skillnaden mellan grupperna var inte signifikant. Andelen patienter som avbröt studien på grund av biverkningar var 5 procent i Januvia-gruppen och 3 procent i placebo-gruppen.

HbA1c och målvärde
Mer än hälften av dem som har typ 2 diabetes bedöms ligga på ett HbA1c-värde över 6 procent, det i Sverige rekommenderade målvärdet för HbA1c. [1], [2] Dåligt kontrollerad diabetes ökar starkt riskerna för komplikationer, som hjärt- och kärlsjukdom samt skador på njurar och ögon.

Studien presenterades vid kongressen 61th Annual Scientific Meeting of the Gerontological Society of America i november.

Så här fungerar Januvia
Januvia är det första i en klass diabetesläkemedel som kallas DPP-4 hämmare. Januvia förstärker kroppens egen förmåga att reglera blodsockret genom att öka nivån av de naturligt förekommande tarmhormonerna, inkretinerna. Dessa hormon är viktiga för att reglera blodsockernivån och frisätts i samband med måltid. Vid typ 2 diabetes är den normala funktionen hos inkretin i obalans. Januvia verkar genom att hämma det enzym, DPP-4, som bryter ner inkretiner. Angreppssättet innebär att blodsockret sänks endast när det behövs.

Januvia är godkänt för behandling av typ 2 diabetes i kombination med:

· Metformin då kost och motion samt högsta tolererbara dos av metformin inte givit tillfredsställande glykemisk kontroll

· Sulfonureid då kost och motion samt högsta tolererbara dos av sulfonureid inte givit tillfredsställande glykemisk kontroll och då metformin är olämpligt att använda

· Metformin och sulfonureid i kombination som tillsammans med kost och motion inte givit tillfredsställande glukemisk kontroll

Fakta inkretiner
Inkretiner är tarmhormoner som behövs för att kroppen ska kunna kontrollera blodsockret. Inkretinerna finns naturligt i tarmen och frisätts när man äter. De reglerar blodsockret på två sätt: dels genom att öka frisättningen av insulin, dels genom att bromsa bildandet av socker i levern så att blodsockerbalansen återställs. Hos friska personer är det på så sätt som kroppen normalt reglerar blodsockerbalansen. Hos personer med typ 2 diabetes är balansen störd på grund av att nivån och effekten av inkretinerna är försämrad. Inkretiner bryts ner av enzymet DPP-4.


[1] NDR årsrapport 2007, www.ndr.se
[2] Svenska föreningen för diabetologi 2007

* I USA och övriga Europa är det rekommenderade målvärdet för HbA1c 7 procent (DCCT-standard) i Sverige har man en annan mätstandard (Mono-s standard) och här motsvarar målvärdet för HbA1c 6 procent.