Följ MSD

MSD presenterar nya data för Keytruda® vid ESMO 2017

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2017 08:43 CEST

Data för Keytruda® (pembrolizumab) kommer att presenteras inom 12 cancerformer, både som monoterapi och i kombination med andra läkemedel. Detta inkluderar ytterligare resultat från studien KEYNOTE-021G vid icke-småcellig lungcancer och en första presentation av resultat från KEYNOTE-040 vid avancerad huvud-halscancer

MSD kommer att presentera nyadata för pembrolizumab företagets PD-1-hämmare, inom 12 olika cancerformer vid cancerkongressen European Society for Medical Oncology (ESMO) som i år hålls i Madrid, Spanien, den 8-12 september. Totalt har 35 abstracts godkänts för att presenteras under kongressen, med data från studier med pembrolizumab som monoterapi och i nya kombinationer. Fem av dessa är så kallade late-breaking abstracts med helt nya forskningsresultat.

Det som ska presenteras inkluderar studier för pembrolizumab som monoterapi vid avancerad cancer i urinvägarna, magsäckscancer, huvud-halscancer (HNSCC) och trippelnegativ bröstcancer med hög mutationsbörda. Dessutom presenteras data för pembrolizumab i kombination med andra läkemedel vid avancerad icke-småcellig lungcancer, magsäckscancer och melanom.

Vårt breda kliniska immunonkologiska program för pembrolizumab omfattar över 30 tumörformer i mer än 550 kliniska studier, varav fler än 300 studier kombinerar pembrolizumab med andra cancerbehandlingar.

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet från vårt huvudkontor

Om Pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av vuxna patienter med:

 • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom
 • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
 • metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
 • recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV
 • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
 • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi.
 • Läs mer om pembrolizumab på fass.se

  Om MSD

  Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

  Bifogade filer

  PDF-dokument