Följ MSD

Mer än var femte lungcancerpatient levde efter fem år med Keytruda

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2019 14:19 CEST

Nya långtidsdata från studien Keynote-001 visar att 23,2 procent av patienter med avancerad icke småcellig lungcancer som fått Keytruda (pembrolizumab) i första linjen levde efter fem år. I gruppen som fått annan behandling först överlevde 15,5 procent.

– De nya resultaten för pembrolizumab stärker rekommendationen att använda immunterapi i första hand, både som första och andra linjens behandlingsalternativ, säger Ami Albihn, medicinsk rådgivare inom onkologi, MSD.

PFS2-data från Keynote-189 ger också en indikation om fördelen med att börja med kombinationen pembrolizumab+kemoterapi för aktuella patienter istället för att spara immunterapi till en senare linje.

Under den nyligen avslutade onkologikongressen ASCO presenterade MSD femårsdata för sin PD-1-hämmare pembrolizumab i monoterapi för patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Data från den allra första Keynote-studien, fas 1-studien Keynote-001, visade på en femårsöverlevnad 23,2 procent för 101 behandlingsnaiva patienter och 15,5 procent för 449 tidigare behandlade patienter. För patienter med ett högt PD-L1-uttryck (≥50 procent Tumor Proportion Score (TPS)) var 29,6 procent av 27 behandlingsnaiva patienter vid liv efter 5 år och 25 procent av 138 tidigare behandlade patienter, motsvarande nästan en tredjedel respektive en fjärdedel av höguttryckande patienter.

Detta är den längsta uppföljningen av pembrolizumab vid lungcancer, både i första linjen och i andra linjen och oavsett PD-L1-uttryck.

Reducerad risk för progression eller död även efter nästa behandlingslinje
Under kongressen presenterades också uppföljningsdata från fas 3-studien Keynote-189 där pembrolizumab kombinerats med pemetrexed och platinum (cisplatin eller karboplatin). Efter 18,7 månaders medianuppföljningstid gav pembrolizumab+kemoterapi en 44 procent reducerad risk för död jämfört med enbart kemoterapi (HR=0.56 [95 procent CI, 0.45-0.70]). Den förväntade medianöverlevnaden var 22 månader jämfört med 10,7 månader. För första gången presenterades också progressionsfri överlevnad efter nästa behandlingslinje (PFS2) där patienter som först fått pembrolizumab + kemoterapi hade en 51 procent reducerad risk för progression eller död efter nästa linjes behandling jämfört med patienter som först fått kemoterapi (HR=0.49 [95procent CI, 0.40-0.59]; median PFS2: 17 månader vs 9 månader). Biverkningsprofilen var den förväntade och i linje med tidigare presenterade resultat från studien.

Läs mer i vårt globala pressrum

Om pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt för behandling av vuxna patienter med:

  • adjuvant behandling efter total resektion av melanom som involverat lymfkörtlar (stadium III)
  • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom
  • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
  • metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
  • metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp i kombination med kemoterapi om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
  • metastaserad NSCLC av skivepiteltyp i kombination med kemoterapi
  • recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV
  • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi
  • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden Combined Positive Score (CPS)
  • recidivierande eller metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC) med ett högt PD-L1-uttryck och progression under eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi


Läs mer om pembrolizumab på fass.se

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Bifogade filer

PDF-dokument