Följ MSD

Mer än dubbelt så lång mediantid för totalöverlevnad med KEYTRUDA® (pembrolizumab)

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2017 16:05 CEST

Mer än dubbelt så lång mediantid för totalöverlevnad med KEYTRUDA® (pembrolizumab) jämfört med kemoterapi vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer med högt PD-L1-uttryck.

Det framgick av data från MSD:s KEYNOTE-024 som presenterades på världskongressen för lungcancer (WCLC). Efter två års uppföljning var totalöverlevnaden i mediantid 30 månader i gruppen som fick KEYTRUDA® jämfört med 14,2 månader i kemoterapigruppen.

MSD tillkännagav idag uppdaterade data för totalöverlevnad (OS), ett sekundärt utfallsmått[1], från fas 3-studien KEYNOTE-024 där KEYTRUDA® (pembrolizumab), företagets PD-1-hämmare, i monoterapi utvärderats som förstalinjesbehandling för patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) vars tumörer uttrycker höga nivåer av PD-L1 (tumour proportion score [TPS] ≥ 50 procent). Studien inkluderade patienter med NSCLC av skivepitel- och icke-skivepitelhistologi utan EGFR-mutationer eller ALK-translokationer.

Med ytterligare sex månaders data tillgängliga påvisades en fortsatt reducerad risk för död, 37 procent, med KEYTRUDA jämfört med kemoterapi (HR 0,63 [95% CI: 0,47-0,86], nominellt p=0,002). Vidare förlängde KEYTRUDA mediantiden för OS mer än ett år, vilket var mer än dubbelt så långt som median OS för kemoterapi (30,0 månader [95% CI: 18,3-ej uppnått]; respektive 14,2 månader [95% CI: 9,8-19,0]).

Fynden baseras på mer än två års uppföljning och presenterades idag av Dr Brahmer vid den 18:e världskongressen för lungcancer i Yokohama, Japan (Abstract OA 17.06). Se länk för fullständig pressrelease från vårt moderbolag.

"När det gäller första linjens behandling av en PD-L1-selekterad population av NSCLC-patienter var data från KEYNOTE-024 övertygande redan då de presenterades första gången vid ESMO 2016.”, säger Simon Ekman, onkolog på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. ”Dessa uppdaterade data, med en signifikant längre medianöverlevnad för KEYTRUDA trots cross-over, bekräftar tidigare positiva överlevnadsdata för KEYTRUDA som förstahandsval före kemoterapi för relevanta patienter. Vi har i Sverige redan en viss klinisk erfarenhet inom denna indikation och bygger vidare på dessa erfarenheter."

Om pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av vuxna patienter med:

  • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom
  • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
  • metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
  • recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV
  • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
  • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi.


Läs mer om pembrolizumab på fass.se

[1] Primärt utfallsmått för studien var progressionsfri överlevnad som uppnåtts vid den andra interimsanalysen (data cutoff 9 Maj 2016). Baserat på dessa data bröts studien i förtid av en oberoende dataövervakningskommitté och deltagarna som fick kemoterapi erbjöds gå över till aktiv behandling (NEJM. 2016; 375:1823-1833). 

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.