Följ MSD

Keytruda rekommenderas som kombinationsbehandling mot lungcancer

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2018 09:39 CET

NT-rådet rekommenderar nu användning av pembrolizumab i kombination med pemetrexed och platinabaserad kemoterapi som första linjens behandling för patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC), av icke skivepiteltyp, utan EGFR-eller ALK-mutationer.

-Kombination av både cytostatika och immunterapi i form av pembrolizumab som första behandling har visats ge patienter med den vanligaste formen av avancerad lungcancer bättre överlevnadsmöjlighet jämfört med tidigare standardbehandling som bara bestod av cytostatika, säger Ronny Öhman, överläkare i lungmedicin på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Beslutet att rekommendera pembrolizumab som kombinationsbehandling bygger bl a på kliniska data från fas 3-studien Keynote-189 där båda de primära utfallsmåtten, totalöverlevnad och progressionsfri överlevnad, var signifikant bättre för patienter som fick kombinationsbehandlingen än de som fick enbart kemoterapi.

I Keynote-189 såg man att tillägg av pembrolizumab till standard kemoterapi, bestående av pemetrexed och platinabaserad kemoterapi, resulterade i betydligt längre total överlevnad och progressionsfri överlevnad än enbart kemoterapi. Kombinationsbehandlingen har visat sig minska risken för död med 51 procent jämfört med enbart kemoterapi[1].

Rekommendationen kommer två månader efter godkännande av EU-kommissionen.

Fler får tillgång till behandling
Med den nya rekommendationen kan fler patienter få tillgång till pembrolizumab redan som första behandlingsalternativ. Tidigare har majoriteten av patienter med lungcancer fått tillgång till immunterapi först när annan behandling provats utan framgång.

Möjligheten till tidig behandling kan göra stor skillnad för patienter. Av de patienter som fick immunterapi som första linjens behandling svarade 50 procent på behandlingen i studien Keynote-024. Studien visade en medianöverlevnad på 30 månader hos patienter som behandlades med pembrolizumab.

Av de patienter som får tillgång till immunterapi efter att tidigare ha behandlats med kemoterapi svarade 20 procent på behandlingen med pembrolizumab i studien Keynote-010. Som andra linjens behandling var medianöverlevnaden 9-13 månader.

Pembrolizumab är i dagsläget den enda PD1-hämmare som är godkänd för användning i första hand för NSCLC patienter i Sverige.

Hämta nyhetsgrafik om lungcancer

Om pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt för behandling av vuxna patienter med:

  • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom
  • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
  • metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
  • metastaserad NSCLC av icke-skivepiteltyp i kombination med kemoterapi om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
  • recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV
  • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi
  • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi och vars tumörer uttrycker PD-L1 ≥ 10 enligt metoden Combined Positive Score (CPS)
  • recidivierande eller metastaserad skivepitelcancer i huvud och hals (HNSCC) med ett högt PD-L1-uttryck och progression under eller efter avslutad platinabaserad kemoterapi


Läs mer om pembrolizumab på fass.se

[1] Den uppskattade 1-årsöverlevnaden var 69% för patienter som fick pembrolizumab plus kemoterapi jämfört med 49% för patienter som fick enbart kemoterapi

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Bifogade filer

PDF-dokument