Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Keytruda® och kemoterapi förbättrade överlevnaden hos lungcancerpatienter oavsett PD-L1-nivå

Totalöverlevnaden för patienter med icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp var signifikant förbättrad vid behandling med pembrolizumab i kombination med kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi.

Det framgick av resultat från fas 3-studien Keynote-189 som MSD presenterade nyligen vid den internationella kongressen AACR (American Association for Cancer Research) i Chicago, USA. I studien utvärderades pembrolizumabi kombination med pemetrexed och cisplatin eller karboplatin vid första linjens behandling av spridd icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp.

Signifikant bättre överlevnad
Resultaten visade att kombinationen pembrolizumab och pemetrexed-platina-kemoterapi signifikant förbättrade totalöverlevnaden och halverade risken för död jämfört med enbart kemoterapi (totalöverlevnad efter ett års behandling med pembrolizumab-kombinationen 69.2% vs 49.4%; HR=0.49 [95 procent CI, 0.38-0.64]; p<0.00001). Vinsten i totalöverlevnad påvisades oavsett nivå av PD-L1-uttryck. Tillägg av pembrolizumab till pemetrexed plus platina-kemoterapi gav också en signifikant förbättring i progressionsfri överlevnad, med en nästan halverad risk för progression eller död för patienter som fick pembrolizumab-kombinationsbehandling jämfört med enbart kemoterapi (median 8.8 vs 4.9 månader; HR=0.52 [95 procent CI, 0.43-0.64]; p<0.00001). En förbättring i progressionsfri överlevnad för patienter på pembrolizumab-kombinationen observerades hos patienter oavsett nivå av PD-L1-uttryck. Resultaten presenterades av Dr Gandhi vid AACR 2018 och publicerades samtidigt i The New England Journal of Medicine.

Länk till den fullständiga pressreleasen från vårt moderbolag

Gandhi et al. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non–Small-Cell Lung Cancer. New England Journal of Medicine, publicerad online den 16 april 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1801005


Hopp för fler som lever med lungcancer

Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för första linjens behandling av patienter med spridd icke-småcellig lungcancer, även där med en signifikant överlevnadsvinst jämfört med kemoterapi. En uppdaterad presentation av data från den studien Keynote-024 visade en mer än fördubblad mediantid för överlevnad hos patienter på pembrolizumab jämfört med dem på kemoterapi (30 månader vs 14,2 månader; HR=0.63 [95 procent CI, 047-086]; p=0.002).

Pembrolizumab i monoterapi är dock endast aktuellt för patienter med ett PD-L1-uttryck i 50 procent eller fler av tumörcellerna d.v.s. 25-30 procent av patienterna. Övriga patienter är idag hänvisade till tidigare standardbehandling som i de flesta fall är kemoterapi och där överlevnaden är betydligt sämre än för pembrolizumab. Med data från Keynote-189 finns möjlighet att en större andel patienter med icke småcellig lungcancer kommer att kunna erbjudas immunterapi.

Om pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av vuxna patienter med:

avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom

lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling

metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK

recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV

lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.

lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi.

Ämnen

Taggar


Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Presskontakt

Jenny Wahren

Jenny Wahren

Presskontakt Kommunikationschef 08-20 75 00