Följ MSD

Keytruda® ger signifikant förbättrad totalöverlevnad vid lungcancer

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2018 08:38 CEST

Två pivotala fas 3-studier, som presenterades under onkologikongressen ASCO visade att Keytruda (pembrolizumab) gav signifikant bättre totalöverlevnad vid första linjens behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

  • Vid icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp i kombination med kemoterapi oavsett PD-L1-uttryck i Keynote-407
  • I Keynote-042 som monoterapi hos patienter med icke-småcellig lungcancer vars tumörer uttrycker PD-L1

Under onkologikongressen ASCO presenterade MSD resultat från studien Keynote-407 där PD-1-hämmaren pembrolizumab utvärderats som kombinationsbehandling med platinabaserad kemoterapi vid första linjens behandling av metastaserande icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp. Behandling med pembrolizumab plus kemoterapi resulterade i signifikant förbättrad totalöverlevnad, med 36 procent reducerad risk för död jämfört med enbart kemoterapi (medianöverlevnad 15,9 månader jämfört med 11,3 månader). Överlevnadsfördelen var signifikant oavsett nivå av PD-L1-uttryck, och även risken för progression eller död (PFS) minskade signifikant. Detta är första gången kombinationsbehandling med en anti-PD-1-behandling och kemoterapi visat sig ge en signifikant förlängning av totalöverlevnaden vid första linjens behandling av patienter med NSCLC av skivepiteltyp.

Dessutom bekräftade resultat från Keynote-042 att pembrolizumab som enda anti-PD-1-behandling kan ge förbättrad totalöverlevnad som monoterapi vid första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer. I Keynote-042 gav pembrolizumab som monoterapi signifikant bättre totalöverlevnad än platinabaserad kemoterapi vid första linjens behandling av patienter med lokalt avancerad eller spridd NSCLC och som uttryckte PD-L1 (tumor proportion score, TPS ≥1 %; medianöverlevnad 16,7 månader jämfört med 12,1 månader).

”Det är glädjande att se studieresultat för Keytruda som visar en signifikant överlevnadsfördel för patienter med NSCLC jämfört med det som tidigare ansetts vara bästa tillgängliga behandling.” säger Thomas Walz, läkare och Medicinsk Direktör inom Onkologi för MSD Norden och Baltikum. ”MSD har inom ramen för sitt kliniska utvecklingsprogram påvisat signifikant överlevnadsvinst med Keytruda vid avancerad NSCLC i fem pivotala fas 3-studier, antingen som monoterapi eller i kombination med kemoterapi, i första eller andra linjens behandling. Vi är, som företag, stolta över att kunna bidra till att patienter med NSCLC kan få tillgång till nya effektiva behandlingar”.


MSD har ett omfattande kliniskt utvecklingsprogram inom lungcancer och driver just nu ett flertal registreringsförberedande studier med pembrolizumab i kombination med andra behandlingar och som monoterapi. I detta program, som omfattar nästan 9000 patienter i 15 MSD-sponsrade kliniska studier, utvärderas pembrolizumab i olika sjukdomsstadier och vårdinstanser.


Nyhetsgrafik om lungcancer

Läs våra amerikanska pressmeddelanden om Keynote 042 och om Keynote 407

Om pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av vuxna patienter med:

  • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom
  • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
  • metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
  • recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV
  • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
  • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi.


Läs mer om pembrolizumab på fass.se

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Bifogade filer

PDF-dokument