Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

EMA ger positivt utlåtande för molnupiravir

Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har gett positivt vetenskapligt utlåtande avseende tidig användning av molnupiravir, en oral antiviral läkemedelskandidat, för behandling av covid-19 hos vuxna som inte behöver syrgasbehandling och som har ökad risk att utveckla allvarlig covid-19. Molnupiravir är utvecklat av MSD (Merck & Co Inc. i USA och Kanada) och Ridgeback Biotherapeutics.

EU:s medlemsländer kan nu använda utlåtandet som grund för att fatta nationella beslut om användning av molnupiravir i väntan på formellt godkännande för marknadsföring.

Det vetenskapliga utlåtandet från EMAbaseras på prekliniska samt interimsdata från studien MOVe-OUT som visar att molnupiravir minskade risken signifikant (ca 50 %) för sjukhusinläggning och död jämfört med placebogruppen. Detaljerad genomgång av kliniska data finns längre ner.

– EMA:s positiva vetenskapliga utlåtande är en viktig milstolpe som återspeglar molnupiravirs kliniska effekt, inklusive den betydande minskningen av sjukhusvistelse utan att några dödsfall rapporterades hos patienter som fick molnupiravir i studien. Vi hoppas att detta yttrande kommer påskynda ett eventuellt regulatoriskt godkännande av molnupiravir eftersom vi tror att molnupiravir har potential att utgöra ett viktigt tillskott i kampen mot covid-19. Vi hoppas även att svenska myndigheter, med utgångspunkt i dessa nyheter, kommer att agera snabbt för att säkerställa tillgång för patienter i Sverige, säger Anders Kärnell, medicinsk direktör, MSD i Sverige.

Omfattande medicinskt behov
Parallellt med den löpande granskningen och som ett komplement till denna, inledde EMA nyligen en process under artikel 5(3) EC 726/2004. Genom denna ger CHMP ett vetenskapligt utlåtande baserat på tillgängliga kvalitets-, prekliniska- och kliniska data med syftet att stödja EU medlemsstaternas nationella beslutsfattande om eventuell tidig användning av läkemedlet före erhållandet av godkännandet för marknadsföring.

Molnupiravir är nu godkänt i Storbritannien som det första orala antivirala läkemedlet för behandling av mild till måttlig covid-19 hos vuxna med ett positivt SARS-CoV-2-test och som har minst en riskfaktor för att utveckla allvarlig sjukdom. Ansökningar om godkännande är under granskning eller håller på att skickas in i olika delar av världen, inklusive i USA (FDA) och Japan.

Sverige har inget avtal

För att säkerställa de första leveranserna har MSD producerat molnupiravir på egen risk före godkännandet och räknar med att ha 10 miljoner behandlingar redo i slutet av 2021, fler planeras produceras under 2022.

I avvaktan på regulatoriska godkännanden har MSD ingått leverans-och förhandsköpavtal med myndigheter i många länder. Framför allt USA (3,3 miljoner behandlingar), Japan (1,6 miljoner behandlingar) och Storbritannien (480 000 behandlingar) och nu sedan den 19 november, även Danmark.

Antalet covid-19 infektioner ökar i många EU-länder och det är viktigt såväl för drabbade individer som för samhället i stort att det, vid eventuellt regulatoriskt godkännande kan finnas möjlighet till snabbt insatt behandling med antivirala läkemedel som tas oralt. Med tanke på hur snabbt situationen utvecklas är vi fortsatt hoppfulla om att myndigheterna kommer att uppskatta behovet av våra svenska patienter och samhället på ett korrekt sätt säger Anders Kärnell, medicinsk direktör MSD Sverige.

MSD kommer att göra sitt yttersta för att bidra till snabb global tillgång till molnupiravir vid ett godkännande, bland annat genom en nivåindelad prissättningsmetod. Metoden, framtagen av Världsbanken, bygger på länders relativa förmåga att finansiera sina insatser för att klara pandemin.

MSD har, som tidigare meddelats, ingått icke-exklusiva frivilliga licensavtal för molnupiravir med etablerade indiska generikatillverkare för att påskynda tillgången på molnupiravir i mer än 100 låg- och medelinkomstländer efter eventuellt godkännanden eller nödtillstånd från lokala tillsynsmyndigheter. Diskussioner pågår om ytterligare insatser för att påskynda en bred, global tillgång till molnupiravir.

Minskade risken för sjukhusinläggning och död med ca 50 procent

Det vetenskapliga utlåtandet från EMA baseras på prekliniska samt interimsdata från studien MOVe-OUT som visar att molnupiravir minskade risken signifikant (ca 50 %) för sjukhusinläggning och död jämfört med placebogruppen. 7,3 % av patienterna som fick molnupiravir hade antingen blivit inlagda på sjukhus eller avlidit vid dag 29 efter randomisering (28/385), jämfört med 14,1 % av placebobehandlade patienter (53/377); p = 0,0012. Vid dag 29 efter randomisering rapporterades inga dödsfall hos patienter som fick molnupiravir, jämfört med 8 dödsfall hos patienter som fick placebo. På rekommendation av en oberoende säkerhetskommitté och i samråd med amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) stoppades då rekryteringen till studien i förtid på grund av dessa positiva resultat.

Andelen patienter som rapporterade en biverkning var jämförbar i molnupiravir- och placebo-gruppen (35 % respektive 39,6 %). Frekvensen av biverkningar som bedömdes vara relaterade till behandlingen var också jämförbar (12,4 % respektive 11,1 %) mellan grupperna. Färre patienter avbröt sin behandling på grund av biverkningar i molnupiravirgruppen (1,3 %) jämfört med placebogruppen (3,4 %). Baserad på de sekvenseringsdata som finns tillgängliga (från ca 68 % av patienterna) hade molnupiravir effekt mot gamma, delta och mu-varianterna av viruset.

Om MOVe-OUT studien

MOVe-OUT studien är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3 studie som genomförs vid flera kliniker. Studien utvärderar peroralt molnupiravir hos patienter i öppenvård som är minst 18 år gamla med bekräftad covid-19 infektion och som påbörjar behandling inom 5 dagar från första symtom. Alla patienter måste ha åtminstone en riskfaktor för att bli allvarlig sjuka. Globalt planerade man inkludera 1550 patienter med mild till måttlig covid-19 att delta i studien. Patienterna i fas 3 randomiserades 1:1 för att få antingen molnupiravir 800 mg eller placebo två gånger dagligen i fem dagar. Det primära effektmåttet var att jämföra molnupiravir med placebo genom att mäta andelen av patienter i varje grupp som blir inlagda på sjukhus eller avlider från tillfället då de inkluderades i studien till dag 29.

Om molnupiravir

Molnupiravir (EIDD-2801 / MK-4482) är en antiviral läkemedelskandidat, oralt administrerad form av en potent ribonukleosidanalog som hämmar replikationen av flera RNA-virus inklusive SARS-CoV-2, som orsakar covid-19. Molnupiravir har visat sig vara aktivt i flera prekliniska modeller av SARS-CoV-2, inklusive för profylax, behandling och förebyggande av överföring, liksom SARS-CoV-1 och MERS. Molnupiravir togs fram vid Drug Innovations på Emory (DRIVE), LLC, ett ideellt bioteknikföretag som är helägt av Emory University. I EU, liksom medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Island, Liechtenstein och Norge, är Lagevrio® (molnupiravir) det planerade varumärket för molnupiravir.

Ämnen


Om MSD

Vår vision är att leda och utveckla innovationer för ett hälsosamt Sverige idag och imorgon. Vi är här för att ha en varaktig och positiv inverkan i Sverige och göra vårt yttersta för patienter. Vi samarbetar med politiska företrädare, myndigheter, hälso- och sjukvården, akademin, patientorganisationer och andra företag för att driva förändring och fortsätta att flytta gränserna för vad som är möjligt att åstadkomma för patienter som behöver det. Vi är agila och motståndskraftiga och vet att det kräver mod, engagemang och integritet att skapa verkligt värde för patienter. Vi vill vara en testbädd för innovation och vetenskaplig expertis, öka vår kunskap och dela med oss av den. MSD fortsätter idag arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota bland annat cancer, infektionssjukdomar som HIV och Ebola samt nya djursjukdomar. Vi strävar efter att vara världens främsta forskningsintensiva biomedicinska företag. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram eller YouTube.

Presskontakt

Anna Hermansson

Anna Hermansson

Presskontakt Kommunikationschef MSD Sverige +468207500