Följ MSD

Cancerforskningen fortsätter att flytta gränser- MSD presenterar nya data för Keytruda inom flera områden

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2017 10:47 CEST

I dagarna har många nya resultat inom cancerforskningen presenterats på en kongress i Madrid. MSD är ett av de företag som investerar mest i kliniska prövningar i Sverige. Globalt satsar företaget mer än 10 miljarder på forskning och utveckling och är en av de ledande aktörerna inom immunonkologi. PD-1-hämmaren Keytruda® (pembrolizumab) prövas i studier på mer än 30 olika indikationer, i mer än 550 olika studier runt om i världen.

Den största behållningen med ESMO är att vara här personligen och höra presentationerna på plats, säger Dr Theodoros Foukakis, docent och överläkare inom bröstonkologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Då hör man hur författaren själv presenterar sina data och kan ta del av diskussionen och de frågor som kommer upp på plats. Det kommer jag sedan förmedla vidare till kollegorna på hemmaplan.”

Den europeiska cancerkongressen European Society for Medical Oncology (ESMO) har just avslutats i Madrid och samlade experter inom onkologi från hela världen. Cancerforskningen utvecklas snabbt. Nya resultat från kliniska prövningar presenteras varje dag och nya terapier och behandlingsmetoder flyttar ständigt gränserna mot nya och effektiva behandlingar för cancerpatienter inom många olika diagnosområden. Under ESMO i Madrid visade MSD upp nya och uppdaterade data för flera indikationer.

Icke-småcellig lungcancer – över hälften svarar på kombinationsbehandling

Studien visar fortsatt klinisk fördel vad gäller både svarsfrekvens och progressionsfri överlevnad för pembrolizumab plus kemoterapi, jämfört med enbart kemoterapi vid första linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp efter att patienterna följts under nästan 19 månader (mediantid 18,7 månader).Över hälften av patienterna som behandlades med både pembrolizumab och kemoterapi svarade på behandlingen, jämfört med ungefär en tredjedel av patienterna som fick enbart kemoterapi. Risken för sjukdomsprogression eller död var efter 18 månader reducerad till nästan hälften med pembrolizumab plus kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi. Läs mer i pressmeddelandet från vårt huvudkontor.

Blåscancer – bättre överlevnad vid behandling med Keytruda

En studie visar fortsatt signifikant bättre överlevnad efter nästan två års uppföljning och en tredjedels mindre risk för död för de patienter som behandlades med pembrolizumab jämfört med kemoterapi hos patienter med avancerad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi. Studien visade ingen skillnad i progressionsfri överlevnad mellan behandlingarna. Läs mer i pressmeddelandet från vårt huvudkontor.

Magsäckscancer – högre svarsfrekvens för PD-L1-positiva

Hos patienter med avancerad magsäckscancer visar uppdaterade studieresultat att pembrolizumab har en antitumöraktivitet och ger ett kvarstående kliniskt svar och att en högre svarsfrekvens observeras hos patienter som är PD-L1 positiva.För icke tidigare behandlade patienter är svarsfrekvensen så hög som 60 procent vid behandling med pembrolizumab i kombination med kemoterapi i hela patientpopulationen och 69 procent i gruppen som är PD-L1 positiva. Läs mer i pressmeddelandet från vårt huvudkontor.

Melanom – positiva resultat av Keytruda i kombination med Incyte’s epacadostat

Behandling med pembrolizumab i kombination med Incyte’s epacadostat vid avancerat melanom visar uppdaterade studieresultat en svarsfrekvens på 56 procent och ett kvarstående kliniskt svar med en progressionsfri överlevnad av 49 procent efter 18 månader. Läs mer i pressmeddelandet från vårt huvudkontor.

Huvud- och halscancer – samband mellan PD L1-uttryck och effekt

Överlevnadsdata från fas 3 studien Keynote-040, visar att risken för död är reducerad med 19 procent vid behandling med pembrolizumab jämfört med kemoterapi för patienter med skivepitelial huvud- och halscancer som är metastaserad eller som progredierat på eller efter platinumbaserad kemoterapi. Hos patienter med högt uttryck av PD-L1, reducerades risken för död med nästan hälften vid behandling med pembrolizumab.Studien mötte inte sitt primära utfallsmått när det gäller totalöverlevnad och statistisk signifikans men resultaten visar på en klinisk effekt av pembrolizumab och är i linje med tidigare studier inom denna patientpopulation. Läs mer i pressmeddelandet från vårt huvudkontor.

Dr Theodoros Foukakis tycker att ESMO erbjuder ett balanserat utbud av presentationer, såväl från kliniska studier som från grundforskning och gränsöverskridande forskning. På så sätt har ESMO förbättrats då det tidigare var enbart kliniska data som presenterades.

”Jag lyssnade på presentationen av KEYNOTE-086 av Sherene Loi. Det förvånade mig något att man i kohort B ser så pass mycket bättre objektiva responsfrekvenser än i andra linjen med pembrolizumab. Det ska bli intressant att följa vidare rapportering från den studien och från de TNBC-studier där vi på Karolinska Universitetssjukhuset medverkar”, berättar Dr Theodoros Foukakis, som också är huvudprövare i KEYNOTE-studierna KN119, -173 och -522 där man studerar pembrolizumab vid trippelnegativ bröstcancer (TNBC).

Om pembrolizumab
Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet. Pembrolizumab är godkänt som monoterapi för behandling av vuxna patienter med:

  • avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom
  • lokalt avancerad eller metastaserad NSCLC efter kemoterapi då patientens tumörer uttrycker PD-L1. Patienter med mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit målstyrd behandling
  • metastaserad NSCLC med ett högt PD-L1-uttryck om patienten inte har mutationer i EGFR eller ALK
  • recidiverande eller refraktär klassiskt Hodgkins lymfom (cHL) som inte svarat på autolog stamcellstransplantation (ASCT) och behandling med brentuximabvedotin (BV), eller som inte är lämpade för transplantation och inte svarat på BV
  • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
  • lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som inte är lämpade för cisplatinbaserad kemoterapi.


Läs mer om pembrolizumab på fass.se

Om MSD

Innovationer har varit vår livsnerv i mer än 125 år. MSD är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag som forskat fram mediciner och vacciner mot några av världens mest utmanande och allvarliga sjukdomar. Det är viktigt för oss att våra innovationer kommer till verklig nytta och ger människor en bättre hälsa, vilket är drivkraften i våra många engagemang i samverkan med akademin, vården och i den aktiva samhällsdebatten. MSD fortsätter arbetet i forskningens absoluta framkant för att förebygga, behandla och bota sjukdomar. Vi fokuserar på bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, djursjukdomar, Alzheimers sjukdom och infektionssjukdomar som Hepatit C, Ebola och Hiv. MSD i Sverige är ett dotterbolag till Merck & Co. Inc, som har sitt huvudkontor i Kenilworth i New Jersey, USA. Vi finns i 140 länder där vi skapar lösningar tillsammans med våra kunder med våra receptbelagda mediciner, vacciner, biologiska behandlingar och djurläkemedel. Vill du veta mer om oss? Besök www.msd.se, följ oss på Twitter, LinkedIn eller YouTube.

Bifogade filer

PDF-dokument