Följ MSD

Allvarliga skillnader i utfall för patienter med lungcancer i Europa

Nyhet   •   Dec 17, 2018 14:58 CET

BRYSSEL – Världshälsoorganisationen uppskattar att 387 913 européer kommer att dö av lungcancer år 2018. De preliminära resultaten från en ny studie av The Economist Intelligence Unit, som jämför 13 länder i Europa, visar att regeringar i Europa möter utmaningarna inom lungcancervården på väldigt olika sätt.

Länder med bättre resultat verkar ha effektiva förebyggande åtgärder på plats och prioritera snabb tillgång till nya, innovativa behandlingar. Studien som kommer att fortsätta in i början av 2019 och analysera hur lungcancervården fungerar i de enskilda länderna, presenterades av The Economist Intelligence Unit vid European Cancer Forum i Bryssel, den 4 december.

Publiken, som var beslutsfattare, akademiker, vårdpersonal, företag och patientföreträdare kommenterade resultaten. Diskussionen och debatten bidrar till nästa fas av studien där The Economist Intelligence Unit ska titta på om länderna utvecklar och förbättrar möjligheterna att rädda liv inom lungcancervården.

Studien pekar på sju nyckelfrågor från 13 länder
1. Under de senaste 15 åren har antalet nya lungcancerfall varit högst i Nederländerna och lägst i Sverige. Antalet dödsfall som orsakas av lungcancer är högst i Polen, Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Grekland - men siffrorna har minskat betydligt de senaste 15 åren. Finland har gjort stora framsteg, och har nu den lägsta dödsgraden. Övriga länder (i studien) har gjort lite eller inga framsteg under de senaste 15 åren.

2. Vi har sett en genomsnittlig ökning av andelen patienter som fortfarande lever 5 år efter diagnos, från 12 procent till endast 17 procent över 15 år. Den genomsnittliga överlevnadsfrekvensen för alla cancerformer i kombination är 50-60 procent. Österrike, Sverige och Norge har de högsta överlevnadsnivåerna för lungcancer och de lägsta överlevnadsnivåerna hittar vi i Rumänien, Finland och England.

3. Lungcancer är en strategisk prioritering i de länderna med lungcancerkontrollplaner och riktlinjer: Sverige och Frankrike är bäst här, medan Finland har lite att göra.

4. Eftersom rökning är den primära riskfaktorn för lungcancer, med cirka 80 procent av lungcancer som är kopplade till rökning är folkhälsoprogrammen kring tobakskontroll och rökning, inklusive reglering av e-cigaretter, särskilt viktiga. Studien visar att Finland och Norge leder i detta område, medan Rumänien har lite på plats.

5. När det gäller behandling konstaterar studien om patienterna får behandling, om tumörtestning är tillgänglig och om nya, innovativa läkemedel används. Av de fyra mest använda biomarkörerna för lungcancer, finns testning för alla fyra endast i en minoritet av länderna.

6. Endast Sverige och Polen har en specifik plan för lungcancer som en del av en nationell cancerstrategi (National Cancer Control Plan, NCCP), och endast fyra länder (Österrike, Frankrike, Rumänien och Grekland) har uppdaterat sin NCCP under de senaste fem åren.

7. Endast hälften av länderna (Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien) har börjat eller är inblandade i ett försök för att undersöka om eller hur screening skulle kunna införas.

Sagt vid mötet
Huvudtalare vid European Cancer Forum var Martin Seychell, som är biträdande generaldirektör i Europeiska kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE): 

"Under de senaste åren har vi kunnat förbättra resultat för cancerpatienter, även om cancer fortfarande är den näst högsta dödsorsaken i EU " och fortsatte: "Resultaten från undersökningen av The Economist Intelligence Unit visar tydligt behovet av nära samarbete mellan alla intressenter och bekämpning av denna sjukdom kommer utan tvekan att vara en prioritet för kommissionen under de kommande åren."

"Jämförelser mellan länderna och analyserna i denna studie ger oss riktning mot hur man får bättre resultat", säger Alfonso Aguarón som talar på uppdrag av patientföreningen Lung Cancer Europe. "Politiska beslutsfattare bör se dessa resultat och uppmuntras att driva resultaten av rapporten framåt. Det är dags för mer medvetenhet om belastningen av denna sjukdom för patienter, deras familj och vänner. Det är på tiden att dessa patienter får synas. "

"Alla intressenter bör påskynda genomförandepolitik som bidrar till bättre resultat. Som ett biofarmaceutiskt forskningsföretag arbetar vi med regeringar över hela Europa för att patienter ska få tillgång till våra innovativa cancermediciner i tid, för att hjälpa till att förlänga och förbättra livet för patienter med lungcancer”, säger Deepak Khanna, Senior Vice President och Regional President, EMEAC Oncology för MSD, som tillsammans med patientorganisationerna Lung Cancer Europe (LuCe) och European Cancer Patient Coalition (ECPC) arrangerade European Cancer Forum iBryssen den 4 december.

På programmet i European Cancer Forum deltog från Sverige professor Henrik Grönberg, från Karolinska Institutet och Fabian Bolin och Sebastian Hermelin från WarOnCancer.

Professor Henrik Grönberg berättade om de studier för diagnos av prostatacancer, de arbetar med på Karolinska Institutet, där man använder nya technologier, blodanalyser och artificiell intelligens för diagnos av prostatacancer och som kan vidare utvecklas till diagnos av lungcancer och andra cancerformer.

Fabian Bolin och Sebastian Hermelin, presenterade WarOnCancer och möjligheten till omfattade patientrapporterad information i cancervården. Vidare presenterade de den plattform, som med hjälp av ny teknik (blockchain) kommer att samla in information från patienter och anhöriga i cancervården och möjliggöra vidare forskning och innovation av cancerbehandling.