Följ MSD

Stora variationer i vården av förmaksflimmer mellan olika länder

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2011 08:53 CEST

Registerdata från RHYTHM-AF visade betydande skillnader mellan olika länder när det gäller behandling av förmaksflimmer på sjukhus. Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmtrubbningen och ungefär 150 000 personer i Sverige är drabbade. I Sverige var den vanligaste metoden för att återställa den normala hjärtrytmen (sinusrytm) elektrisk konvertering, 96 procent medan farmakologisk konvertering användes oftast i Spanien, 94 procent. Den multinationella, prospektiva, observationella studien rekryterade 3 943 patienter med förmaksflimmer och planerad konvertering till sinusrytm vid sjukhus, från 10 länder. Dessa första resultat presenterades vid ESC, European Society of Cardiology Congress 2011, som i veckan pågår i Paris.

Analyserna visar att patientkarakteristika, metoder för återställande till sinusrytm och användning av medicinska resurser, definierade som serologi och diagnostiska eller kirurgiska åtgärder, varierar betydligt från land till land. Oavsett dessa skillnader framgår det också att betydande resurser används till diagnostisering och vård av patienter med förmaksflimmer på sjukhus.

De första två analyserna, som presenterades vid ESC, undersökte insamlade färska data från RHYTHM-AF för att utvärdera skillnaderna i användningen av medicinska resurser i samband med sjukhusvård för förmaksflimmer. Data samlades in med elektroniska journalformulär vid den tidpunkt då patienten inkom med förmaksflimmer i syfte att jämföra de medicinska resurser som användes. Alla patienter hade ett EKG i enlighet med studiens inklusionskriterier.

Av de patienter som behandlades med konvertering till sinusrytm (n=2 723) genomgick ca två tredjedelar (n=1 795) elkonvertering och övriga behandlades med någon typ av farmakologisk konvertering. Elkonvertering var den vanligaste metoden i Sverige, 96 procent medan farmakologisk konvertering användes oftast i Spanien, 94 procent.  Blodprover (som serumnivåer av hemoglobin, kreatinin och sköldkörtelhormon) och diagnostiska och kirurgiska åtgärder (som transtorakal ekokardiografi, transesofageal ekokardiografi och lungröntgen) skiljde sig också avsevärt mellan länderna.

– Denna registerstudie har ett stort värde för att öka förståelsen för hur vi kan förbättra det akuta omhändertagandet av förmaksflimmer. Även om data visar på betydande variationer mellan länderna är den medicinska och ekonomiska resursåtgången stor för alla länder, säger Mårten Rosenqvist, professor och överläkare på Kardiologiska kliniken, Södersjukhuset i Stockholm samt medverkat i RHYTHM AF:s styrgrupp.

Analys från RHYTHM-AF visade att patienter med förmaksflimmer har varierande och ofta flera andra sjukdomar samtidigt. De vanligaste sjukdomarna var högt blodtryck, 63 procent höga blodfetter, 40 procent, diabetes 17 procent och kronisk hjärtsvikt 15 procent.

– Resultatet förstärker bilden av att patienter med förmaksflimmer har varierande och ofta flera sjukdomar som kan påverka den metod för konvertering till sinusrytm som läkaren väljer. I Sverige dominerar elkonvertering medan andra länder har en betydligt större andel patienter som behandlas med farmakologisk konvertering. Med nya läkemedel för konvertering ökar möjligheterna att bättre kunna skräddarsy behandlingen för varje enskild patient, säger Mårten Rosenqvist.

– RHYTHM-AF är en viktig del av MSDs pågående forskning för att förstå och möta otillfredsställda medicinska behov hos patienter med förmaksflimmer. Dessa data tillsammans med vår övriga forskning kan bidra till värdefull information för att förbättra livsvillkoren för många patienter som drabbas av förmaksflimmer, säger Claude Guiron, medicinsk rådgivare, MSD

Om RHYTHM-AF
RHYTHM AF är en prospektiv, observationell, multinationell studie av patienter med förmaksflimmer och planerad konvertering till normal hjärtrytm (sinusrytm) på sjukhus.  Med över 200 deltagande sjukhus i Australien, Brasilien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Sverige och Storbritannien omfattar RHYTHM-AF skattningsvis 4 300 patienter och leds av en multinationell forskningskommitté med 11 medlemmar. Studien undersöker karakteristika för patienter som inkommer med förmaksflimmer, prevalensen av olika typer av förmaksflimmer, behandlingsmönster för konvertering hos patienter med akut symtomatiskt förmaksflimmer, resultaten vid användning av olika metoder för konvertering samt incidensen av recidiv, dödsfall, hjärtattack, stroke, perifer emboli och blödningskomplikationer. Patienterna i RHYTHM-AF rekryteras på sjukhuskliniker och akutmottagningar, såväl vid universitetssjukhus som andra typer av sjukhus. Populationen i registret omfattar patienter från 18 års ålder med bekräftat förmaksflimmer (dokumenterat med EKG) för vilka konvertering är ett av de planerade behandlingsalternativen. Patienter som deltog i någon annan studie eller som hade förmaksfladder uteslöts från registret. Data insamlas vid tidpunkten för den första episoden av förmaksflimmer och under 60 dagar därefter.

Ytterligare fakta om RHYTHM-AF, se http://www.msd.se/press/bakgrundsfakta/

RHYTHM-AF sponsras av MSD och syftar till att jämföra demografi och kliniska karakteristika för patienter med förmaksflimmer i en multinationell population.

Om förmaksflimmer

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning. Förmaksflimmer leder vanligtvis till snabb hjärtfrekvens eller puls, hjärtklappning, andfåddhet och svaghet samt ökad risk för blodproppsbildning i hjärtat. Om en blodpropp i förmaket lämnar hjärtat och når hjärnan kan patienten drabbas av stroke. Risken för att en patient med förmaksflimmer ska drabbas av stroke är upp till sju gånger högre än för befolkningen i allmänhet. [1]

Ungefär 150 000[2] svenskar lider av förmaksflimmer med en ökad risk att drabbas av stroke, hjärtsvikt och död. För att åstadkomma normal hjärtrytm vid förmaksflimmer kan antingen elkonvertering, en elektrisk stöt mot bröstet, eller konvertering med läkemedel användas.

Ytterligare information om förmaksflimmer, se bakgrundsfakta om förmaksflimmer,
http://www.msd.se/press/bakgrundsfakta/


Om MSD
MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet  Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.

Läs mer på www.msd.se .

[1]
European Society of Cardiology guidelines 2010, Drugs and doses for pharmacological conversion of recent-onset AF

[2] AURICULA; årsrapport 2008, www.ucr.uu./se/auricula