Följ MSD

Pembrolizumab (Keytruda®) visar, som första immunterapi, på förbättrad total överlevnad jämfört med kemoterapi vid behandling av urotelial cancer. Det innebär att MSD-studien KEYNOTE-045 möter sitt primära utfallsmått och därför avbryts i förtid.

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 09:02 CEST

KEYNOTE-045 är en randomiserad fas-3 studie där pembrolizumab som monoterapi har jämförts med prövarens val av kemoterapi (paclitaxel, docetaxel, vinflunine) hos 542 patienter med metastaserad, lokalt avancerad eller inoperabel urotelial cancer och som tidigare behandlats med en platinabaserad kemoterapi.

Studien visar att pembrolizumab gav en signifikant bättre total överlevnad jämfört med kemoterapi. En oberoende datamonitoreringskommitté har därför rekommenderat att studien avbryts i förtid.

Säkerhetsprofilen för pembrolizumab var i linje med det som tidigare rapporterats.

Läs mer i pressmeddelandet från MSDs moderbolag Merck & Co., Inc.

OM KEYTRUDA® (pembrolizumab)

Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet.

Se www.fass.se för detaljerad information.

För mer information om våra kliniska studier, besök www.merck.com/clinicaltrials.

Pembrolizumab är godkänt:

  • som monoterapi för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom hos vuxna.
  • som monoterapi för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad PD L1-positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit godkänd behandling för dessa innan de behandlas med pembrolizumab.

Se www.fass.se för detaljerad information.

Vårt fokus på cancer

Vårt mål är att omvandla ny vetenskaplig kunskap och forskning till innovativa onkologiska läkemedel för att hjälpa människor med cancer världen över. Att hjälpa människor att bekämpa cancer är vår passion och att underlätta tillgängligheten till våra cancerläkemedel är ett något vi är engagerade i.

Som en del i vår cancerfokus studerar vi potentialen inom immunonkologi med ett av de snabbast växande utvecklingsprogrammen. Vi genomför ett expansivt forskningsprogram som inkluderar mer än 330 kliniska studier inom mer än 30 olika tumörtyper för att utvärdera möjligheterna med vår anti-PD-1 terapi. För att förbättra behandlingen av avancerade cancerdiagnoser fortsätter vi också att stärka vår portfölj inom immunonkologi genom strategiska uppköp och utvärdering av nya lovande immunterapikandidater.

För mer information om våra kliniska studier, besök www.merck.com/clinicaltrials.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Bifogade filer

PDF-dokument