Följ MSD

Nya data visar på 24 procent total svarsfrekvens hos patienter med avancerad urotelial cancer behandlade med pembrolizumab

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2016 08:48 CEST

Vid den Europeiska onkologikongressen ESMO 2016 presenterar MSD för första gången data från fas 2 studien KEYNOTE-052 där patienter med urotelial cancer behandlats med Keytruda® (pembrolizumab). Dessa nya data visar på 24 procent total svarsfrekvens hos patienter med avancerad urotelial cancer som inte är lämpliga för behandling med cisplatin. Patienter med inoperabel eller metastaserad urotelial cancer vilka var obehandlade, inkluderades oberoende av PD-L1 uttryck.

– Vi har påvisat aktivitet av pembrolizumab i ett stort antal cancerdiagnoser och antalet växer hela tiden, där nu också avancerad urotelial cancer ingår, säger Dr Roger Dansey, senior VP vid Merck Research Laboratories. MSD är ett dotterbolag till Merck and Co. Inc.

I det kliniska utvecklingsprogrammet för Keytruda ingår mer än 30 olika tumörtyper och över 330 kliniska studier, varav över 100 studier av pembrolizumab i kombination med andra terapier. MSD har det största immunonkologiska utvecklingsprogrammet inom urotelial cancer med 27 pågående studier som involverar pembrolizumab, varav fyra är registreringsstudier.

– Mycket få nya behandlingsalternativ har erbjudits för patienter med urotelial cancer och som inte är lämpliga för behandling med cisplatin under de senaste decennierna, säger en av studieprövarna, Dr Dean F. Bajorin, onkolog vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Dr Bajorin fortsätter, ”de nya data som presenteras är spännande och visar på den potential PD-1 hämmare som Keytruda har när det gäller att adressera behovet av nya behandlingsmöjligheter.”

Data från KEYNOTE-052 presenterades vid ESMO den 8 oktober, av Dr Arjun V. Balar, onkolog och assisterande professor vid Perlmutter Cancer Center NYU Langone Medical Center (Abstract # LBA32_PR).

KEYNOTE-052 är en öppen, fas 2 studie av pembrolizumab (200 mg var tredje vecka) som förstalinjens behandling hos 350 patienter med inoperabel eller metastaserad urotelial cancer (blåscancer) som inte är lämpliga för behandling med cisplatin-baserad terapi.

Primärt utfallsmått var total svarsfrekvens i hela studiepopulationen samt för patienter vars tumörer uttryckte ≥1 % PD-L1. Sekundära utfallsmått inkluderar svarsduration, progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS). Tumörsvaret utvärderades blindat via oberoende central granskning enligt RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors) v1.1.

Vid ESMO presenteras data från en planerad interimsanalys av de första 100 patienterna. Fyrtiofem procent av patienterna i studien hade ECOG PS på två. I den totala studiepopulationen med total svarsfrekvens på 24 procent hade sex procent av patienterna komplett respons. För de patienter vars tumörer hade ett högre uttryck av PD-L1 (mer än eller lika med 10 procent) var den totala svarsfrekvensen 37 procent. Hos den totala populationen av patienter som svarade på behandlingen hade 83 procent en svarslängd av sex månader eller mer. Säkerhetsprofilen hos pembrolizumab i denna patientpopulation var konsistent men vad som har rapporterats tidigare i andra studier och cancerdiagnoser.

Om pembrolizumab

Många tumörer kan undvika immunsystemet genom en mekanism som använder det hämmande kontrollproteinet PD-1. Pembrolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som blockerar interaktionen mellan PD-1-receptorn och dess ligander, PD-L1 och PD-L2. Genom att selektivt binda till och blockera PD-1-receptorn återställer pembrolizumab immunsystemets naturliga förmåga att känna igen och söka upp cancerceller. Det är kroppens cancermålsökande T-celler som blir återaktiverade, eller enklare uttryckt så blockeras en mekanism som annars bromsar immunsystemet.

För mer information om våra kliniska studier, besök www.merck.com/clinicaltrials.

Pembrolizumab är godkänt:

  • som monoterapi för behandling av avancerat (inoperabelt eller metastaserat) malignt melanom hos vuxna.
  • som monoterapi för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad PD L1-positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC) hos vuxna som tidigare behandlats med åtminstone en kemoterapiregim. Patienter vars tumörer är positiva för mutationer i EGFR eller ALK ska även ha erhållit godkänd behandling för dessa innan de behandlas med pembrolizumab.

Se www.fass.se för detaljerad information.

Vårt fokus på cancer

Vårt mål är att omvandla ny vetenskaplig kunskap och forskning till innovativa onkologiska läkemedel för att hjälpa människor med cancer världen över. Att hjälpa människor att bekämpa cancer är vår passion och att underlätta tillgängligheten till våra cancerläkemedel är ett något vi är engagerade i.

Som en del i vår cancerfokus studerar vi potentialen inom immunonkologi med ett av de snabbast växande utvecklingsprogrammen. Vi genomför ett expansivt forskningsprogram som inkluderar mer än 330 kliniska studier inom mer än 30 olika tumörtyper för att utvärdera möjligheterna med vår anti-PD-1 terapi. För att förbättra behandlingen av avancerade cancerdiagnoser fortsätter vi också att stärka vår portfölj inom immunonkologi genom strategiska uppköp och utvärdering av nya lovande immunterapikandidater.

För mer information om våra kliniska studier, besök www.merck.com/clinicaltrials.

MSD är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården upptäcker, utvecklar och förser samhället med läkemedel och tjänster som förbättrar människors hälsa. Vi investerar årligen cirka 6,5 miljarder dollar i forskning och utveckling.

Som ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag arbetar vi på MSD för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företagsnamnet Merck & Co. Inc., Kenilworth, NJ, USA. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 170 medarbetare med kontor i Hagastaden, ett internationellt kluster som växer fram kring Karolinska Institutet och universitetssjukhuset Nya Karolinska Solna. Hagastaden är ett kluster där akademi, sjukvård och företagande kan utvecklas tillsammans och bli ett nav för forskning och utveckling inom life science i Stockholm.

MSD marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande behandlingsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Sedan flera år har MSD fler patienter i kliniska prövningar i Sverige än något annat företag. 

Bifogade filer

PDF-dokument