Följ MSD

Nya data visar god och bibehållen effekt för ny TNF-hämmare

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2010 08:37 CEST

Långtidsuppföljningar av effekten hos TNF-hämmaren SIMPONIÒ (golimumab) visar att läkemedlet ger god och bibehållen effekt på de tre allvarliga reumatiska sjukdomarna reumatoid artrit, ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom) och psoriasisartrit. Resultaten presenterades i veckan vid Europas största vetenskapliga konferens om reumatism, EULAR, i Rom.

Uppföljningar av tre separata fas III-studier på SIMPONI visar att den goda behandlingseffekten hos patienter med reumatoid artrit, psoriasisartrit eller ankyloserande spondylit även håller i sig efter två års behandling. SIMPONI, en subkutan behandling som endast behöver tas en gång per månad, godkändes i höstas och är subventionerad inom högkostnadsskyddet för samliga tre indikationer.

– Det är positiva och förväntade resultat. Det fortsatta intrycket är att SIMPONI är ett effektivt läkemedel även över tid. Särskilt vad gäller psoriasisartrit är resultaten intressanta. Det ska bli väldigt spännande att läsa de fullständiga forskningsrapporterna utifrån dessa resultat, säger Jörgen Lysholm, överläkare vid Kliniken för Reumatologi vid Lasarettet i Falun.

Den första studien, GO-FORWARD, undersökte effekten av SIMPONI hos patienter med måttlig till svår reumatoid artrit som tidigare inte svarat på behandling med metotrexat. Undersökningsresultaten visar på en ökad fysisk förmåga samt en minskad sjukdomsaktivitet, som håller i sig vid den rapporterade 104 veckors-uppföljningen. Studien har följt 444 patienter som fått olika doseringar av SIMPONI i kombination med antingen placebo eller metotrexat. Efter 104 veckors behandling hade mellan 59 och 72 procent av patienterna uppnått en minst 20-procentig förbättring av symtomen, beroende på i vilken testgrupp de först ingick i.

Den studie som undersökt effekten av SIMPONI hos patienter med psoriasisartrit, GO-REVEAL, visade även den på mycket goda behandlingsresultat efter 104 veckor. Många patienter var i stort symtomfria efter två år. Till exempel hade cirka hälften av patienterna i studien en 90-procentig reduktion av förekomsten av sjukdomsangripen hud (PASI90).

I en tredje studie, GO-RAISE, undersöktes patienter med den svåra reumatiska ryggsjukdomen ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom). Undersökning av patienterna efter 104 veckors behandling visade genom undersökning med magnetresonanskamera, MRI, att den signifikanta reduktion av inflammation i ryggraden som uppnåtts redan efter 14 veckors behandling med SIMPONI höll i sig eller förbättrades. Även hos de patienter som initialt fått placebo men som bytt till SIMPONI efter 24 veckor uppmättes en stor reduktion av inflammationen efter 104 veckor.

Gemensamt för samtliga studier var alltså  att den goda effekten av behandling med SIMPONI som tidigt noterades, höll i sig eller förbättrades under hela tvåårsperioden.

– Det känns väldigt positivt att SIMPONI visar så god och bibehållen effekt på samtliga tre diagnoser under lång tids behandling. Att en skonsam och enkel behandling nu finns tillgänglig skänker hopp till en stor grupp svårt sjuka patienter i Sverige, säger Tryggve Ljung, medicinsk direktör vid MSD.

Fakta GO-FORWARD

GO-FORWARD är en placebokontrollerad dubbelblind fas III-studie för att utvärdera effekten av behandling med TNF-hämmaren SIMPONI hos vuxna patienter med aktiv reumatoid artrit trots behandling med metotrexat. Sammanlagt ingick 444 patienter i studien.

Fakta GO-RAISE och GO-REVEAL

Båda undersökningarna är förlängningar av tidigare fas III-studier där man nu har tittat på effekten av Simponi hos patienter med psoriasisartrit respektive Bechterews sjukdom under och efter en tvåårsperiod.

GO-REVEAL följde upp sammanlagt 286 patienter med psoriasisartrit under två års behandling med Simponi. Resultaten visar att av de patienter som fick den lägre dosen (50 mg) skedde en förbättring av artritsymtomen med minst 20 procent hos 64 av 70 patienter. Av de som fick den högre dosen (100 mg) var motsvarande siffra 95 av 130 patienter.

En förbättring på minst 70 procent sågs hos 31 av 70 respektive 40 av 130 patienter.

GO-RAISE följde upp 276 patienter med Bechterews sjukdom under två år. Resultaten av GO-RAISE visade en förbättring av sjukdomssymtomen i samtliga dosgrupper (en minst 20-procentig förbättring hos mellan 90 och 44 procent av patienterna beroende på dosgrupp).

Om SIMPONI

SIMPONI (golimumab) är ett biologiskt läkemedel, en så kallad TNF-hämmare, som ges subkutant en gång i månaden med den unika förfyllda injektionspennan SmartJect. TNF (tumörnekrosfaktor) är ett sorts protein som aktiverar inflammation i kroppen och spelar en stor roll vid utvecklandet av reumatiska sjukdomar. SIMPONI söker upp och neutraliserar såväl de lösliga som membranbundna formerna av TNF.

Om Reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit (Bechterews sjukdom)

Samtliga tre sjukdomar är så kallade reumatiska sjukdomar. Reumatoid artrit, eller ledgångsreumatism, är en kronisk inflammatorisk sjukdom som orsakar smärta, svullnad, stelhet och ledförstörelse med förlorad rörelse i lederna som följd. Orsaken till reumatism är inte känd men genetiska faktorer spelar in och omgivningsfaktorer har betydelse.

Psoriasisartrit är en ledsjukdom där patienterna även lider av psoriasis.

Ankolyserande spondylit, eller Bechterews sjukdom, som sjukdomen också kallas, är en inflammatorisk sjukdom i bäcken- och ryggleder som främst drabbar yngre män.

Studier visar att de reumatiska sjukdomarna kostar samhället 36 miljarder kronor varje år. 14 procent används till vård, läkemedel och rehabilitering medan 86 procent är indirekta kostnader för att människor är sjukskrivna eller förtidspensionerade och inte kan arbeta. Ett flertal studier har visat att TNF-hämmare är en kostnadseffektiv behandlingsstrategi och en effektiv användning av samhällets resurser.

MSD

MSD är ett ledande globalt hälso- och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck. Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 250 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar. Läs mer på www.msd.se