Följ MSD

Första jämförande studien mellan integrashämmaren Isentress och två olika proteashämmare – nya resultat från AIDS Clinical Trial Group

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2014 09:40 CET

Data från en jämförande studie mellan raltegravir (Isentress), atazanavir/r och darunavir/r visar på likvärdig effekt mellan läkemedlen. Däremot finns skillnader vad gäller biverkningar som kan leda till avbruten behandling och virologisk svikt (tid till att virusnivån eventuellt ökar och når ett visst tröskelvärde). Studien genomfördes på behandlingsnaiva hiv-patienter och utfördes av den oberoende organisationen ACTG (AIDS Clinical Trials Group). Resultaten presenterades nyligen på CROI 2014 (The 21st Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections) i Boston.

I denna öppna jämförande studie, som pågick under 96 veckor, ingick 1 809 behandlingsnaiva hiv-patienter. Patienterna randomiserades till antingen integrashämmaren raltegravir eller någon av proteashämmarna atazanavir/r eller darunavir/r. Resultaten visar att alla tre läkemedel har likvärdig effekt mätt i tid till virologisk svikt. Däremot sågs skillnader vad gäller avbruten behandling på grund av biverkningar där atazanavir/r utmärkte sig med fler avbrott. De andra två var likvärdiga (se tabell 1 nedan). Dessa två mått var primära endpoints i studien.

Som sekundär endpoint användes ett mått då man kombinerat tid till virologisk svikt och avbruten behandling. I denna sammansatta analys var raltegravir överlägset de båda andra läkemedlen. Atazanavir/r var underlägsen både raltegravir och darunavir/r med 15% (97.5% CI 10%, 20%) respektive 7,6% (97.5% CI 2.3%, 13%). Darunavir/r var underlägsen ISENTRESS med 7,5% (97.5% CI 3.2%, 12%).

”Praktiskt taget alla patienter som tar hiv läkemedel på det viset läkaren anger når målet att hiv inte upptäcks i blodet, oberoende av vilka läkemedel som ges. Istället har biverkningar blivit den viktigaste orsaken till att patienter måste byta behandling. Resultaten från denna studie visar att Isentress är mycket vältolererad med få biverkningar. Därmed är Isentress ett viktigt behandlingsalternativ för svenska hiv-patienter”, säger Anders Sönnerborg, Professor i Klinisk Virologi vid Karolinska Institutet.

Hela posterpresentationen från CROI finns att lyssna och titta på här.

Tabell 1:
Procent av patienterna som avslutade behandlingen på grund av biverkningar:
Raltegravir:  1%
Atazanavir:  16% 
Darunavir:  5% 

Om Isentress
Isentress är godkänt för behandling av hiv-infektion hos vuxna och barn från två års ålder. Isentress doseras två gånger dagligen och alltid i kombination med andra antiretrovirala läkemedel.

Vanliga biverkningar som tidigare rapporterats för Isentress är: minskad aptit, sömnsvårigheter, onormala drömmar, mardrömmar, onormalt beteende, känsla av djup ledsamhet och värdelöshet, yrsel, huvudvärk, svindel, väderspänning, buksmärta, diarré, ökad gasbildning i magen eller tarmen, illamående, kräkningar, matsmältningsbesvär, rapningar, olika typer av utslag (inträffar oftare vid kombination med darunavir), trötthet, ovanlig trötthet eller svaghet, feber, förhöjda levervärden vid blodprov, onormala vita blodkroppar, förhöjda halter av blodfetter, förhöjda nivåer av enzymer från spottkörtel eller bukspottkörteln

För fullständig information om Isentress och varningar och försiktighet, biverkningar med mera vänligen se Fass.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Carlsson, Informationschef/Public Affairs Manager, MSD 
Mobil: +46 8 578 136 49
E-post: niclas.carlsson@merck.com

 

MSD är ett ledande globalt hälso-och sjukvårdsföretag som arbetar för att göra skillnad för många människor världen över. I USA och Kanada är företaget känt under namnet Merck.

Vi har en bred produktportfölj av receptbelagda och receptfria läkemedel, vacciner samt veterinärmedicinska läkemedel och företaget är representerat i mer än 140 länder.

MSD i Sverige har cirka 200 anställda och kontoret ligger i Sollentuna. Vi marknadsför läkemedel och genomför kliniska prövningar inom bland annat följande sjukdomsområden: kardiologi, immunologi, diabetes, infektionssjukdomar, astma/allergi, kvinnohälsa, cancer, dermatologi och centrala nervsystemets sjukdomar.